brukervilkar
Vilkår for kjøp av Jobber

Sist oppdatert: 04.04.2018


Følgende vilkår gjelder for deg som kjøper tjenester (håndverkstjenester) ved bestilling og utførelse av jobbene via appen Blir Fint (selskapet Job2Do Tec AS) 

1. Registrering og brukerprofil

For å registrere deg som kunde må du være over 16 år, ha et norsk mobilnummer (9-siffer) og et norsk betalingskort da all betaling av håndverksjobbene gjennom Blir Fint er kontantfritt.
Når du registrerer deg som kunde på Blir Fint må du identifisere deg med din e-post adresse eller knytte din brukerkonto opp mot din Facebook.
Når du registrerer deg som kunde må du fylle inn påkrevet personinformasjon før du kan benytte tjenesten (navn, lokasjon, mobilnummer osv.). 
De oppgitte opplysninger benyttes blant annet til å videreformidle kontakt med potensielle avtaleparter ved håndverksoppdrag. Det er frivillig å gi i fra seg opplysningene, og den registrerte oppfordres til å sette seg inn i sine rettigheter i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning på området, herunder Personopplysningsloven av 14/04 – 2000. Alle brukere oppfordres videre til å sette seg inn i våre retningslinjer for personvern.
Behandlingansvarlig for personopplysninger:
Job2Do Tec ASAlfheim 261384 Asker Org. nr.: 917818908 
(personopplysningsloven § 19)
Job2do Tec AS kan fritt oppdatere og endre kravene til kunden. Oppdaterte krav vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside.Alle opplysninger som oppgis ved registrering, og senere ved oppdatering på min profil, må være korrekte. Dersom det viser seg at opplysningene ikke er sannferdige kan du bli nektet å bruke tjenesten. 

2. Verktøy, utstyr og materiell 

Avtalen om hvem som er ansvarlig og skal stille med nødvendig verktøy og utstyr bør beskrives tydelig i chatte-dialogen mellom kunden og håndverkeren.
Når det gjelder materiell, som eksempelvis maling, sparkel og malerkoster kan kunden velge om dette skal være med i prisen på arbeidet fra håndverkeren.
Håndverkeren aksepterer dette i forbindelse at vedkommende aksepterer forespørselen og avtalen da er inngått. Det orienteres om at Job2Do Tec AS ikke vil være ansvarlig for avtalen som er inngått.


3. Inngåelse av avtale 

Job2Do Tec AS benytter betalingsformidlingstjenesten, Stripe. Ved bestilling av et oppdrag, vil betalingsformidlingstjenesten, Stripe, reservere det avtalte beløp fra det registrerte betalingskort. 
I tillegg skal følgende vilkår anses som del av avtalen mellom deg og håndverkeren:Gjeldende pris på håndverksjobben.Din brukerprofil på Blir Fint.Din beskrivelse av oppgavene på Blir Fint.Disse vilkårene for å kjøpe håndverkstjenester.Blir Fint`s brukervilkår.


4. Tilbakekallelse av jobb

Du kan kostnadsfritt trekke tilbake din forespørsel om jobb frem til du og håndverkeren blir enige om jobbens omfang og pris.Når dere har blitt enige, må håndverkeren akseptere oppdraget før avtale vil være inngått.Så fremt du trekker tilbake ditt din forespørsel om jobb før håndverkeren har akseptert jobben, vil du ikke bli belastet for gebyrer eller kostnader ved tilbakekallelsen.
Dersom du velger å avbryte betalingen selv om jobben er utført vil pengene være «låst» hos Job2Do Tec AS og i slike tilfeller oppfordrer vi at du blir enig med håndverker.
Når Job2Do Tec AS mottar en skriftlig henvendelse fra dere om at dere er blitt enig om beløpet / beløpets størrelse som skal betales, vil pengene bli overført i henhold til fordelingen som dere har blitt enig om. 


5. Utførelse av oppdraget

Du plikter til å gjøre det mulig for håndverkeren å starte med oppdraget til avtalt tid, ved å selv vise hvor arbeidet skal utføres og hvor nødvendig utstyr / verktøy / materialer finnes dersom dette er avtalt. Du må også legge forholdene til rette ved å gjøre arbeidsplassen / arbeidsstedet tilgjengelig for håndverkeren. Eksempelvis rydde ut av rom som skal males hvis det er nødvendig. Du plikter å forespørre håndverkeren om gyldig legitimasjon og sikre at han/hun er samme person som oppgitt ved bestilling.
UenigheterDersom det oppstår uenigheter mellom deg og håndverkere er dette noe partene må løse seg imellom uten Job2Do Tec sin involvering eller innblanding. 
Dersom jobben viser seg å være mer omfattende enn først avtalt, plikter håndverkeren skriftlig å melde ifra til deg før merarbeidet starter. Dette kan gjøres via chatte funksjonen. Når dere har blitt enig om endringene kan dette registreres som et nytt oppdrag.


6. Etter at jobben er utført/betaling

Når jobben er utført melder håndverkeren dette via Blir Fint. Du mottar en varsel og må akseptere jobben. 
Pengene som ble trukket fra din konto blir overført til håndverkerens konto og du mottar en kvittering på at pengene er sendt. 


7. Pris for bruk av tjenesten

Job2Do Tec AS tar en % sats (formidlingsgebyr) av jobben/arbeidet som blir utført. Dette inkluderer også materiell der det er inkludert i prisen.  Beløpet trekkes i fra pengene som overføres til håndverkerens konto. 
Formidlingsgebyret skal dekke Job2Do Tec`s kostnader knyttet til blant annet kostnader til drift og administrasjon av løsningen, videreutvikling av løsningen, kundeservice, online betalingsløsning og markedsføring for å få håndverkere til å bruke løsningen. Dersom du benytte Blir Fint aksepterer du samtidig dette.
Job2Do Tec AS forbeholder seg retten til å endre prosentsatsen for formidlingsgebyret.

8. Betaling

Du trekkes automatisk den avtalte prisen fra ditt registrerte betalingskort, når jobben er bekreftet utført av begge parter.Job2Do Tec vil via betalingsformidler Stripe mottar innbetalingen på vegne av håndverkeren. Beløpet, fratrukket formidlingsgebyr til Job2Do Tec, overføres til håndverkerens registrerte bankkontonummer av Stripe, senest innen 7 virkedager etter at jobben er bekreftet utført.


9. Rapportering av evt. skader

Dersom det oppstår en skade på ting, eller tredjepersoner, plikter du å melde fra til håndverkeren så snart du ble gjort oppmerksom på dette. 
Alle som tilbyr tjenester gjennom Job2Do Tec AS er pålagt å ha egen ansvarsforsikring som dekker uhell og skader under arbeidet. Det presiseres at Job2Do Tec AS ikke er ansvarlig for manglende ansvarsforsikring, og vil ikke under noen omstendighet bli holdt ansvarlig for tap som følge av skade, tyveri, kriminelle handlinger eller lignende.
Job2Do Tec AS skal ikke under noen omstendighet bli holdt ansvarlig for skade, tyveri eller andre kriminelle handlinger.

10. Skatter og avgifter

Vi gjør oppmerksom på at du er fullt ut ansvarlig for alle skatter, avgifter og utgifter som oppstår i forbindelse med utførte håndverkstjenester.
Job2Do Tec AS tar ikke ansvar for eventuelle mangler, uklarheter eller feil i beskrivelsen.
Ved usikkerhet rundt gjeldende regelverk finner du mer informasjon hos skatteetaten.no, på handlehvitt.no eller ved å kontakte ditt lokale skattekontor.


11. Begrense misbruk av tjenesten

Vi benytter informasjon knyttet til brukernes aktiviteter og teknisk data for å begrense ulike former for misbruk av vår tjeneste. Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, «spamming», hets og sjikane, forsøk på å logge på andres brukerkontoer og for øvrig handlinger som er forbudt etter norsk lov.
Alle håndverkere og håndverksfirmaer blir kontrollert mot offentlige norske registre (Foretaksregisteret og Merverdiavgiftregisteret) for å unngå misbruk og svindelforsøk. Når kunden betaler for håndverkstjenesten blir det automatisk lagt til Merverdiavgift for å unngå svindel av norske avgifter.

12. Reklame, markedsføring og svindelforsøk

BlirFint Appen er uten reklame eller andre eller andre former for markedsføringsrelaterte tjenester. Dersom det blir oppdaget eller gjort forsøk på reklame, markedsføring eller andre former for bruk som kan ansees som markedsføring eller svindel vil håndverkeren/håndverksfirmaet og/eller kunden blir utestengt. Alle former for straffbare forhold vil bli anmeldt til norske myndigheter.  


13. Ansvarsfraskrivelse

Job2Do Tec as en kun å anse som en formidlingstjeneste som hjelper kunde og håndverker med å komme i kontakt.Blir Fint er en plattform for å koble og inngå avtale om håndverkertjenester, samt betalingshåndtering for både kunde og håndverker. Job2Do Tec AS skal ikke under noen omstendighet anses som part i noen avtale samt utførelse av håndverksjobbene.
Job2Do Tec AS fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av at et oppdrag avtalt gjennom Blir Fint ikke blir utført.


14. Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett. 

15. Endring av vilkår

Job2Do Tec AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på Blir Fint. Dersom endringene i vilkårene etter Job2Do Tec AS vurdering innebærer en vesentlig endring av rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på Blir Fint, 14 dager før de trer i kraft.
Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på Blir Fint godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slette din brukerkonto ved Blir Fint.