brukervilkar
Vilkår for Bruk

Sist oppdatert: 04.04.2018
BlirFint drives av Job2Do Tec AS (org.nr. 917818908) som holder til i Asker, Alfheim 26, 1384 Asker. Disse vilkårene gjelder for bedrifter og privatpersoner som benytter Job2Do for å etablere kontakt og inngå avtaler om håndverkertjenester.
Job2Do er en digital tjeneste der privatpersoner og bedrifter/håndverkere, heretter «brukerne», kan beskrive jobber de ønsker utført, og hvor håndverkere gis anledning til å registreres som tjenesteyter, motta varsler om relevante jobber og inngå avtaler om oppdrag, heretter «oppdraget».
Bruk av formidlingstjenesten som gjøres tilgjengelig på Blir Fint forutsetter videre at det er inngått en egen avtale om slik formidling mellom Blir Fint og deg som er kunde eller håndverker.
Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet ber vi om at du kontakter oss på Hallo@blirfint.no

1. BlirFint sin rolle og ansvar

Job2Do Tec AS, Selskapets formål skal være å investere, utvikle, forvalte og realisere digitale løsninger for å koble behov for arbeidskraft/tjenester mellom privatpersoner og virksomheter/frittstående håndverkere. 
Job2Do Tec AS er kun å regne som en formidler av kontakt mellom kjøpere og håndverker, og har ikke ansvar for jobbene som avtales og kvalitet på utført arbeid gjennom tjenesten.  
Alle avtaler om jobber skal inngås mellom kunde og håndverker og for egen risiko og regning. BlirFint skal ikke fremstilles, oppfattes eller betraktes som oppdragsgivers, eller oppdragstakers, fullmektig, megler, agent eller lignende.  


2. Opprettelse av konto

Ved å opprette en konto på BlirFint forplikter du deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig, og til å holde denne oppdatert til enhver tid.
Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Ved mistanke om at noen andre har tilgang til ditt passord eller din brukerkonto, er du forpliktet til å varsle Job2Do Tec AS umiddelbart.
Du kan ikke registrere et brukernavn som er navnet på en annen fysisk eller juridisk person, eller som det forøvrig ikke er lovlig å bruke, herunder navn som kan være egnet til å forveksles med en annens navn eller varemerke, eller et navn som ellers er støtende, vulgært eller uanstendig. 
Når du registrerer deg på BlirFint plikter du å gi fullstendig og nøyaktig informasjon om deg selv. Job2Do Tec AS kan bruke tjenester levert av tredjeparter for å verifisere opplysningene du oppgir til oss og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenestene. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at Job2Do Tec AS kan innhente, bruke og lagre slik informasjon.
Job2Do Tec AS har rett til å levere informasjon til deg på den sist registrerte mobiltelefon, e-post og faktureringsadresse, og slike meldinger skal anses mottatt og gyldige uavhengig av om e-post- eller faktureringsadressen er i bruk. Job2Do Tec AS er ikke ansvarlig for tap som følge av at brukeren har oppgitt uriktige opplysninger, herunder gebyrer, inndrivelseskostnader, renter el. grunnet uriktig oppgitt fakturaadresse.
Job2Do Tec AS kan fritt godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse.

3. Oppsigelse av brukerkonto eller avvikling av tjenestene

Job2Do Tec AS kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.
Job2Do Tec AS har rett til fritt å avslutte eller suspendere brukerkontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene.
Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke Job2Do umiddelbart opphøre.  


4. Begrensning av ansvar

Job2Do Tec AS og dets samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten. 
Du oppfordres til å rapportere til Job2Do Tec AS eventuelle irregulariteter, tekniske feil eller liknende som du oppdager ved bruk av BlirFint. 


5. Endring av vilkår

Job2Do Tec AS forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene.
Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på Job2Do Tec AS. Dersom endringene i brukervilkårene etter Job2Dos vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på BlirFint-14 dager før de trer i kraft.
Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i brukervilkårene er gjort tilgjengelig på Job2Do godtar du å være bundet av de oppdaterte brukervilkårene.
Job2Do Tec AS forbeholder seg til enhver tid retten til å, uten forvarsel, å endre priser og gebyr på tjenesten ved å bruke BlirFint.


6. Betaling/utbetaling

Når du bruker BlirFint aksepterer du at betalingen for jobben som blir utført foregår digitalt fra kundens registrerte betalingskort/kredittkort til håndverkers registrerte bankkonto, iht. avtale registrert på Job2Do Tec AS. Job2Do Tec AS sin betalingsformidler, Stripe formidler selve transaksjonen mellom partene på vegne av Job2Do Tec AS. Håndverker som har registrert seg hos Job2Do Tec AS har ikke rett til å kreve noe vederlag fra kunden utover det som er avtalt gjennom BlirFint.
Brukerne er også selv ansvarlig dersom hele eller deler av betalingen skjer på annen måte enn ved bruk av Stripe.
Ved å inngå denne avtalen inngås også avtale med Stripe. Brukere av BlirFint oppfordres til å sette seg inn i brukervilkårene til Stripe. – https://stripe.com/no/privacy


7. Uenighet mellom partene

Håndverkstjenester bestilt gjennom BlirFint utføres for håndverkerens egen regning og risiko. 
Dersom det oppstår uenigheter mellom kunde og håndverker er dette noe partene må løse seg imellom uten Job2Do Tec AS sin involvering eller innblanding. 


8. Skatter og avgifter

Alle brukere av BlirFint plikter å sette seg inn i det til enhver tid gjeldende regelverket rundt skatter og avgifter knyttet til å kjøp av håndverkstjenester. 
Job2Do Tec AS leverer kun en teknisk plattform til å formidle håndverkstjenester mot vederlag, og fraskriver seg alt ansvar for brukernes plikter overfor skattemyndigheter eller andre regulatoriske instanser. Dersom Job2Do Tec AS blir gjort kjent med at brukere ikke innretter seg kan disse utestenges fra tjenesten.


9. Begrense misbruk av tjenesten

Vi benytter informasjon knyttet til brukernes aktiviteter og teknisk data for å begrense ulike former for misbruk av vår tjeneste. Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, «spamming», hets og sjikane, forsøk på å logge på andres brukerkontoer og for øvrig handlinger som er forbudt etter norsk lov. Alle håndverkere og håndverksfirmaer blir kontrollert mot offentlige norske registre (Foretaksregisteret og Merverdiavgiftregisteret) for å unngå misbruk og svindelforsøk. Når kunden betaler for håndverkstjenesten blir det automatisk lagt til Merverdiavgift for å unngå svindel av norske avgifter.

10. Reklame, markedsføring og svindelforsøk

BlirFint Appen er uten reklame eller andre eller andre former for markedsføringsrelaterte tjenester. Dersom det blir oppdaget eller gjort forsøk på reklame, markedsføring eller andre former for bruk som kan ansees som markedsføring eller svindel vil håndverkeren/håndverksfirmaet og/eller kunden blir utestengt. Alle former for straffbare forhold vil bli anmeldt til norske myndigheter.  

11. Rating og omtaler

Job2Do Tec AS forbeholder seg retten til å fjerne støtende omtaler og beskrivelser som er uegnet på trykk, men vil som hovedregel ikke legge seg borti hvilke tilbakemeldinger brukerne gir til hverandre.


12. Tvister

Enhver tvistesak der Job2Do Tec AS skal involveres, skal behandles av Asker og Bærum Tingrett.


13. Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.